VIA BUS STOP, Nagoya1999.03 / Nagoya, Aichi Pref. / Hiroyuki Hirai

VIA BUS STOP, Nagoya 1
VIA BUS STOP, Nagoya 2
VIA BUS STOP, Nagoya 3
VIA BUS STOP, Nagoya 4
VIA BUS STOP, Nagoya 5

VIA BUS STOP, Nagoya1999.03 / Nagoya, Aichi Pref. / Hiroyuki Hirai

title
VIA BUS STOP, Nagoya
completion
1999.03
location
Nagoya, Aichi Pref.
photo
Hiroyuki Hirai